2006 MUHASEBE UYGULAMALARI FİNAL SORULARI

1.- Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle bilanço günündeki varlıkları ve borçları kesin bir şekilde ve ayrıntılı olarak saptama işine ne ad verilir?Cevap: envanter çıkarma2.- Kasa…………: 1.000.- Borç Senetleri….: 3.000.- Alacak Senetleri….: 2.500.-

Ticari mallar...: 9.000.- Demirbaşlar……: 2.000.- Banka Kredileri…..: 4.000.-

Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin öz sermayesi ne kadardır?Cevap: Öz sermaye= Varlıklar – Borçlar

14.500 – 7.000= 7.5003.- Uzun vadeli yatırım amacıyla elde bulundurulan hisse senetleri hangi hesapta takip edilir?Cevap: İştirakler4.- Alacak senetleri hesabının dönem sonu bakiyesi 2000, cüzdandaki alacak senetlerinin tasarruf değeri 1.500 ytl ise yapılacak kayıtla ilgili hangisi doğrudur?Cevap: ----------------------- / ---------------------------

Reeskont Faiz Gideri 500.-

Alacak Senetleri Reeskontu 500.-

----------------------- / -----------------------------5.- Şüpheli ticari alacağın değersiz duruma düşmesindeki yevmiye kaydı hangisidir?Cevap: ----------------------- / ---------------------------

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

Şüpheli Ticari Alacaklar

----------------------- / -----------------------------6.- Yenileme amacıyla satılan M.D.V. satışından sağlanan karın kaydedildiği yenileme fonundaki tutar duran varlık 3 yıl içinde yenilendiğinde hangi hesaba devredilir?

Cevap: Diğer Olağan Gelir ve Karlar7.- -----------------------/-----------------------

Borç senetleri Reeskontu

Reeskont Faiz Gelirleri

-----------------------/------------------------

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

Cevap: Borç Senetlerinin Tasarruf Değeri ile Değerlenmesi8.- Gelecek aylara ait giderler Genel Yönetim Giderleri

5000.- 30.000.- 5.000.-Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Cevap: Genel Yönetim Giderleri Gelir Tablosunda 30.000.- olarak yer alacaktır.

9.- Şirket genel kurulunda yönetim kurulunun önerisiyle dönem karından ayrılan yedeklere ne ad verilir?Cevap: Olağanüstü Yedek10.- Aşağıdakilerden hangisi vergiye tabi gelirler arasında yer alır?

Cevap:11.- Kurumsal yapısı işleyişi ve sermaye büyüklüğü gibi özellikleriyle en gelişmiş şirket türü hangisidir?Cevap: Anonim Şirket12.- Hangisi sermaye şirketlerinin özelliklerinden biridir?

Cevap:13.- A ve ort. Koll. Şti 20.000 ytl. Sermaye ile kurulmuş, ortak A 5.000 ytl. Sermaye taahhüdünde bulunmuş ve taahhüdün 3.000 ytl’si nakit, gerisi içinde 2.000 ytl. Değerinde bilgisayar koymuştur. Ortak A’nın sermaye taahhüdü yerine getirme kaydı hangisidir?Cevap: -----------------------/-----------------------

Kasa 3.000.-

Demirbaşlar 2.000.-

Ödenmemiş Sermaye 5.000.-

-----------------------/------------------------

14.- Hangisi koll. Şti.de sermaye arttırma şekillerinden değildir?

Cevap:15.- Hangisi koll. Şti.in kar dağıtma ölçütlerinden değildir?

Cevap:16.- X Koll. Şti. Bilançosu

Aktif Pasif

------------------------------------------------------------ --------------------

Kasa 100 Bank. Krd. 800

Alac. Snt. 600 Satıcılar 700

Tic. Mal. 1.200 Sermaye 1.000

D.baş 800

Amort. 200

------------------------------------------------------------ ---------------------------

2.500 2.500A ve ort. Koll. Şti şu şekilde devredilmiştir.

Alacak snt. 500 Ticari Mallar: 1.300.- Demirbaşlar: 700.-Yeni şirketin aktif toplamı nedir?Cevap: 2.600.-

17.- M. Kuş Koll. Şti. sermayesi 18.000 ytl. Ve ortakların payları eşittir. Yıl sonu 52.000 ytl. Kar elde edilmiştir. Kar ortaklara sermaye payları ile orantılı dağıtılacaktır. M. Kuş ‘un payı kaç ytl.’dir.Cevap: 26.000.-18.- Komandit Şirket ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır.?Cevap:19.- Komandit şirket sermaye arttırma taahhüdünde hangi hesap borçlandırılır?Cevap: Ödenmemiş Sermaye20.- Kurumlar vergisi kanununa göre kurum kazancından indirilecek giderler arasında hangisi yer almaz?Cevap:21.- Pınar A.Ş. 5 kurucu ortağın eşit paylarla taahhüt ettiği 50.000 ytl. Sermaye ile kurulmuştur. Ortaklar sermaye taahhüdünün ¼ ‘nü A bankasından şirket adına açılan hesaba yatırmıştır. Kuruluş işlemleri için 450 ytl gider ve 40 ytl kdv olarak A bankasından ödenmiştir. Kuruluş bilançosunun aktif toplamı kaçtır?Cevap: 12.500.-22.- Yukarıdaki bilgilere göre sermaye taahhüt kaydı ne olacaktır?Cevap: -----------------------/-----------------------

Ödenmemiş Sermaye 50.000.-

Sermaye 50.000.-

-----------------------/------------------------23- Aşağıdakilerden hangisi Limited şirket karından ayrılan yedekler ayrılan yedekler arasında değildir?Cevap:24- Aşağıdakilerden hangisi tasfiye memurunun görevleri arasında yer almaz?Cevap:25- -----------------------/---------------------------

Geçmiş Yıl Karları XXX

Ortaklara Borçlar XXX

Yasal Yedekler XXX

Olağanüstü Yedekler XXX

-----------------------/----------------------------

Yukarıdaki kayıt hangi işleme aittir?

Cevap: Kar Dağıtımı

26- Bir Anonim Şirketinin Net karı 500, Geçmiş yıl zararları 200, I.yasal Yedek 30, işletmede bırakılması zorunlu fon 20 ise dağıtılabilir dönem net karı hesaplayınız?Cevap: 25027------------------------/---------------------------

Kasa XXX

Ticari Mallar XXX

Taşıtlar XXX

Birikmiş Amortisman XXX

Banka Kredileri XXX

Sermaye XXX

Dönem Net Karı XXX

-----------------------/----------------------------Yukarıdaki kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?Cevap: Birikmiş Amortisman28- A Kollektif şirketi ile B Kollektif şirketi ile birleşerek AB Kollektif şirketi’ni kurmuşlardır.A Kollektif şirketi ortaklarının yeni şirketteki toplam payı 4.000.- ytl

Buna karşılık AB Kollektif şirketine devredilen değerler:

Alıcılar………: 400.-

Ticari Mallar...: 4.800.-

Binalar………: 1.600.-

Borç Senetleri.: 2.000.-A Kollektif şirketi ve ortaklarının yeni şirkete borç-alacak ilişkisi nasıl olacaktır?Cevap: 800 Alacak29- Devir yoluyla birleşen şirkette devir koşulları nedeniyle devralınan şirketin eski ortağı aynı zamanda devralan şirketin yeni ortağı olan kişiler lehine taahhüt eden farklar hangi hesapta izlenir?Cevap: Birleşen şirketten Alacaklar

0 yorum:

9